Vedtægterne

Partnerskabets vedtægter

§ 1 NAVN

Partnerskabets navn er Alkoholpartnerskabet – for en ansvarlig alkoholkultur, på engelsk The Danish Partnership for a responsible alcohol culture.

Partnerskabet er et offentligt/privat partnerskab åbent for erhverv, forbruger-, sundheds- og faglige organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Danmark.

§ 2 FORMÅL

Formålet med Partnerskabet er at skabe et slagkraftigt forum for en koordineret indsats på alkoholområdet.

Partnerskabet bygger oven på Alkoholreklamenævnets fokus på at håndhæve en ansvarlig markedsføring af alkohol i Danmark.

I Partnerskabet udveksles idéer og indgås projektsamarbejder med den hensigt at igangsætte initiativer og forankre viden om ansvarlig alkoholkultur i Danmark. Derudover vil Partnerskabet bidrage til koordinering og videreudvikling af eksisterende projekter, som allerede er igangsat af partnerne – og derigennem give projekterne merværdi.

Partnerskabet har fokus på at øge ligheden i sundhed og reducere den del af befolkningen, der har de største udfordringer med en sund og ansvarlig alkoholkultur.
Unge, der debuterer tidligt med alkohol og som ofte drikker, har øget risiko for at udvikle et alkoholmisbrug senere i livet. En indsats over for unge i risikogruppen vil derfor mindske uligheden i sundhed senere i livet.

Et moderat forbrug af alkohol kan indgå som en positiv del af vores kultur og livsstil, og Partnerskabet arbejder for at gøre det nemmere for den enkelte at have en ansvarlig alkoholkultur – også i sociale sammenhænge.

Initiativerne vil bære præg af en positiv tilskyndelse til en ansvarlig alkoholkultur.

§ 3 MEDLEMMER

Partnerskabets medlemmer, kaldet partnere, fremgår af Partnerskabets medlemsliste, der ajourføres på Partnerskabets hjemmeside. Partnerskabets bestyrelse ajourføres og fremgår ligeledes af Partnerskabets hjemmeside.

Nye partnere kan blive medlem af Partnerskabet, hvis der er flertal i bestyrelsen herfor. Medlemslisten opdateres løbende og holdes ajour på Partnerskabets hjemmeside.

En partner har til enhver tid mulighed for skriftligt med 3 måneders varsel at melde sig ud af Partnerskabet med henblik på umiddelbart efter de 3 måneder ikke længere at kunne stå som medlem og medafsender på Partnerskabets aktiviteter.

§ 4 ØKONOMI

Partnerskabets sekretariat og aktiviteter finansieres delvist gennem partnerne selv og delvist gennem eksterne midler. Sekretariatet sørger for, at der udarbejdes årlige budgetter, som foreligges til godkendelse på bestyrelsesmødet i januar-februar.

Partnerskabets basis- og kerneaktiviteter gennemføres som projekter. Projekter skal godkendes af Partnerskabets bestyrelse, og fremgår herefter af Partnerskabets projektkatalog, der løbende opdateres på Partnerskabets hjemmeside. Partnerskabets projekter gennemføres og finansieres af de partnere, der deltager i de respektive projekter og gennem eksterne midler i form af projektfinansiering. Både basis- og kerneaktiviteter kan ligeledes finansieres af midler fra Partnerskabets partnere.

§ 5 FINANSIERING OG AFLÆGGELSE AF REGNSKAB

Sekretariatet er sammen med bestyrelsen ansvarlig for aflæggelse af årligt regnskab for aktiviteterne i Partnerskabets sekretariat til partnerne senest 30. juni. Regnskabet udarbejdes og aflægges af Partnerskabets eksterne revisor .

Projektejere er ansvarlig for aflæggelse af projektregnskaber til Partnerskabet senest 30. juni samt ved projektafslutning for alle projekter, hvor Partnerskabet medfinansierer.

§ 6 ORGANISATION

Det overordnede ansvar for Partnerskabets aktiviteter, økonomi og organisation varetages af en bestyrelse. Hver partner i Partnerskabet har en repræsentant i bestyrelsen. Repræsentanterne kan lade sig repræsentere af en suppleant. Det afgøres internt i partnerskabskategorierne, hvordan de hver især udpeger deres bestyrelsesmedlemmer, og hvem de ønsker, skal repræsentere dem i Partnerskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges for en 1-årig periode. Hvis der udpeges en suppleant forudsættes, at beslutningskompetencen er delegeret til denne.

Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og en næstformand. Valg af formandskab sker skriftligt, hvis bare ét bestyrelsesmedlem ønsker det, og i så fald finder valget sted på basis af skriftlige stemmer afgivet på mødet. Ved stemmelighed mellem to kandidater foretages omvalg mellem de to. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning.
Hvis formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen, foretages ny konstituering på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 7 ADMINISTRATION OG LEDELSE AF PARTNERSKABETS AKTIVITETER

Bestyrelsen har ansvaret for udnævnelse af sekretariatslederen. Sekretariatslederen varetager den daglige ledelse af Partnerskabet og står for betjening af bestyrelsen, den daglige drift og koordination af fælles aktiviteter. Sekretariatets lokalisering vælges af den udnævnte sekretariatsleder. Sekretariatslederen skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen giver. Bestyrelsen udarbejder med hjælp fra sekretariatslederen en rolle- og ansvarsfordeling.

Sekretariatslederen refererer til formandskabet. Sekretariatslederen har til opgave i samarbejde med Partnerskabets bestyrelse at udarbejde strategi for Partnerskabets virke samt en årlig handlingsplan, som skal godkendes af bestyrelsen senest den 15. december i det foregående år.

Sekretariatslederen fungerer som sparringspartner i forhold til partnernes aktiviteter og skal udvikle idéer og gennemføre konkrete fælles aktiviteter samt informere udadtil og sikre evaluering af fælles aktiviteter. Sekretariatslederen har til opgave at udarbejde budget til bestyrelsens godkendelse. Regnskab udarbejdes af ekstern revisor.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper og ekspertgrupper til løsning af eller vejledning omkring specifikke opgaver. Alle arbejds- og ekspertgrupper skal have en klar opgavebeskrivelse og mandat for sit arbejde.

Bestyrelsen skal godkende projekter, der igangsættes i Partnerskabets navn og som involverer penge og/eller bistand fra sekretariatet. Projekterne vedtages på grundlag af en projektbeskrivelse med formål, målgruppe, succeskriterier, budget, tidsplan, organisering og evaluering.

§ 8 TEGNINGSREGLER

Partnerskabet tegnes af formand eller næstformanden i forening med sekretariatslederen eller af formand og næstformanden i foreningen.

Partnerskabets bestyrelse fastsætter sekretariatets opbygning og beføjelser. Partnerskabet forpligtes ved sin underskrift af formand og sekretariatslederen i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og sekretariatsleder kan råde over betalingskort og netbank til partnerskabets bank-/girokonti hver for sig.

Sekretariatslederens daglige ledelse omfatter dispositioner i henhold til det godkendte budget, og ikke dispositioner, der efter Partnerskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan sekretariatslederen foretage efter bemyndigelse fra formandskabet. Tvivlspørgsmål kan afstemmes mellem formanden og sekretariatslederen.

§ 9 ANSVAR

Partnerskabets bestyrelse har over for partnerskabskredsen ansvaret for Partnerskabets virksomhed, herunder for regnskab og budget.

De enkelte partnere forpligter sig til at deltage i Partnerskabet, jf. de gældende vedtægter.

Partnernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med konkrete projektsamarbejder aftales i separate projekt- og samarbejdsaftaler mellem de deltagende virksomheder/institutioner i de respektive projekter forud for bestyrelsens godkendelse af et projekt.

Partnerskabet hæfter for sine forpligtelser med den af Partnerskabets til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke partnerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10 RETTIGHEDER

Som medlem af Partnerskabet har en partner ret til og mulighed for at visualisere og på anden måde kommunikere, at man er en del af Partnerskabet og en koordineret indsats for en ansvarlig alkoholkultur.

Sekretariatet tilbyder en grundig introduktion af nye partnere til arbejdet og muligheder for udviklingen af samarbejdet. Medlemmer vil også have adgang til presse- og andre materialer udarbejdet af sekretariatet, som kan anvendes i partnerens egne PR- sammenhænge.

Materialer, der udvikles af Partnerskabets sekretariat, fx formidlingsprodukter, kan frit anvendes af alle partnerne. Projektdeltagere og Partnerskabets bestyrelse tager stilling fra sag til sag, hvilke materialer som er udviklet i de enkelte projekter, der kan anvendes af alle partnere. Beslutning om anvendelse af resultater skal ske i forbindelse med godkendelse af de respektive projektbeskrivelser og inden igangsættelse af projekter og andre initiativer.

Som partner kan sekretariatet benyttes som sparringspartner i forbindelse med afdækning af aktiviteter og kontakt til eksperter mv. Partnere kan efter eget ønske involvere og sparre med sekretariatet om projektudvikling, markedsføringsplaner, kommunikations og PR initiativer mm. Sekretariatet har tavshedspligt. Assistance fra sekretariatet kan aftales i forbindelse med aktiviteter og projekter med relevans for Partnerskabet – afhængigt af de tilgængelige ressourcer.

§ 11 MØDER

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden eller af sekretariatslederen efter formandens bemyndigelse. Punkter til afstemning, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødets afholdelse og skal være udsendt til bestyrelsen senest 7 dage før bestyrelsesmødet afholdes.

Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald varetager næstformanden formandens pligter og har formandens beføjelser.

Sekretariatslederen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde beslutter andet. Sekretariatslederen udarbejder et referat af bestyrelsesmøderne. Deltager sekretariatslederen ikke i mødet, er det formandens ansvar, at der udarbejdes et referat. Referatet udsendes i udkast hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet. Hvis der ikke er modtaget indsigelser inden 14 dage efter udsendelsen, betragtes referatet som godkendt. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter ført til referat.

Bestyrelsen holder årligt et konstituerende møde i april. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker pr. e-mail med angivelse af dagsorden og fremsendelse af bilagsmateriale. Bestyrelsen kan invitere personer med særlig indsigt eller interesse til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Der tilstræbes konsensus. Ved eventuelle afstemninger har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med afstemninger kan bestyrelsen ikke pålægge parter at deltage i eller bidrage til aktiviteter, som de ikke ønsker eller kan deltage i eller bidrage til. I sådanne tilfælde påhviler det sekretariatet at sikre, at den pågældende partner ikke omtales eller på anden måde fremstår som afsender af den pågældende aktivitet.

Er alle bestyrelsesmedlemmer enige herom, kan bestyrelsen ved formandens foranstaltning træffe beslutninger ved skriftlig procedure.

§ 12 TVISTER

Partnerskabets kontrakter og aftaler er undergivet dansk ret.

Hvis en tvist opstår mellem partnerne i forbindelse med et projekt, skal tvisten søges løst i mindelighed ved mediation. Parterne vælger i fællesskab en mediator eller lader Københavns byret om at foreslå en mediator. Hvis en tvist ikke er bilagt ved forhandling eller mediation i løbet af 6 uger efter tvistens opståen, kan hver part indlede retsskridt.

Om fornødent løses tvisten ved voldgift i København i overensstemmelse med regler i lov nr. 553 af 24. juni 2005 vedrørende voldgift.

§ 13 MISLIGHOLDELSE

Hvis en partner ikke overholder sine forpligtelser, kan bestyrelsen træffe beslutning om udelukkelse af den pågældende partner fra aktiviteterne eller fra Partnerskabet som sådan. Proceduren skal indledes med en varsling med mindst 1 måneds frist til at opfylde udestående forpligtelser.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af Partnerskabets vedtægter kan vedtages på et partnerskabsmøde, når ændringsforslagene er opført på dagsordenen, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor. Dog skal mindst halvdelen af Partnerskabets medlemmer være til stede på mødet.

Skulle afgørelsen ikke kunne træffes pga. manglende tilslutning til partnerskabsmødet, og stemmer 2/3 af de fremmødte for vedtægtsændringen, skal der inden fire uger indkaldes til nyt partnerskabsmøde. Ændringsforslag kan da vedtages på dette med simpelt flertal af de fremmødte.

§ 15 OPLØSNING AF PARTNERSKABET

Forslag om opløsning af Partnerskabet skal behandles på to, med mindst én og højst tre måneders mellemrum, afholdte partnerskabsmøder. Forslaget er kun vedtaget, når det på begge partnerskabsmøder har opnået 3/4 majoritet. Det er desuden en forudsætning, at 3/4 af Partnerskabets bestyrelse har været til stede ved begge møder. Opfyldes dette ikke, kan Partnerskabets ophævelse ikke gennemføres.

Hvis beslutningen om ophævelse af Partnerskabet er lovligt truffet, vil et eventuelt indestående på Partnerskabets konti tilbagebetales til partnerne proportionalt med disses økonomiske bidrag i det sidste regnskabsår.

Beslutning om tilbagebetaling af Partnerskabets midler på tidspunktet for Partnerskabets opløsning skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, der er bindende.

Partnerskabets vedtægter er tiltrådt af den samlede bestyrelse

København d. 26/5-2014

Bryggeriforeningen
De Samvirkende Købmænd
HORESTA
Dansk Erhverv
GODA
DRC
VSOD

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet